Rodo
Od 25 maja 2018 roku będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

Kto jest administratorem danych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Primo Radosław Krawczyk, ul. Wejnerta 21/23 lok. 8, 02-619 Warszawa „Primo”.

Z inspektorem danych osobowych w Primo można się kontaktować pod adresem mailowym iod@primo.waw.pl

Podanie  danych osobowych (poza danymi wykorzystywanymi na cele marketingowe) jest konieczne do zawarcia umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz niezbędne do…. .
 
Podanie  danych osobowych wykorzystywanych na cele marketingowe jest całkowicie dobrowolne.

Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

  1. przedstawienia ofert sprzedaży i wynajmu nieruchomości, rozpatrzenia reklamacji oraz zapewnienia wykonania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (dane przechowywane są przez okres równy okresowi wykonywania umowy pośrednictwa oraz okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa wymaganemu przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy). Ponadto Primo przetwarza dane osobowe   w celach marketingowych na podstawie art.  6 ust. 1 pkt a) RODO (dane przechowywane są przez okres 3 miesięcy od daty prezentacji lokalu, a jeżeli została zawarta umowa pośrednictwa  przez okres trwania tej umowy).
  2. w celu wykonania umów pośrednictwa w zakupie nieruchomości w zakresie realizacji usług polegających na oferowaniu finansowania zakupu nieruchomości, w szczególności poprzez oferowanie usługi kredytowania na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (dane przechowywane są przez okres równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem  umowy wymaganemu przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa),  a jeżeli nie zawarto umowy pośrednictwa na podstawie art.  6 ust. 1 pkt a) RODO(dane przechowywane są przez okres 3 miesięcy od daty prezentacji lokalu).
  3. w celu wykonania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (dane są przechowywane przez okres równy okresowi wykonywania umowy pośrednictwa oraz przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy).
  4. w celu wykonania umów administrowania nieruchomościami  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (dane są przechowywane przez okres równy okresowi wykonywania umowy administrowania oraz przedawnienia roszczeń wynikających z umowy administrowania lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy administrowania zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy).
  5. Archiwizacji
  6. ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń, co do zasady do 10 lat z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego)
  7. prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa; 
  8. wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Primo

Jakie dane będą przetwarzane?

Dane jakie będziemy przetwarzać to: imię (imiona), nazwisko, adres e-mail, numeru telefonu, adres zamieszkania. W celu realizacji transakcji również w zakresie danych z dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Oprócz danych wymienionych powyżej będą to: obywatelstwo, seria i numer dokumentu, PESEL, organ wydający dokument, data wydania oraz ważności dokumentu, stan cywilny. W przypadku wykonania usługi finansowania transakcji mogą być przekazywane informacje związane ze sprawozdaniami finansowymi, tj. PIT-y, KPiR, Zaświadczenia o wysokości zarobków, Zaświadczenia z US, Zaświadczenia z ZUS.

Dane osobowe będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie innym odbiorcom.
Odbiorcami  danych osobowych przetwarzanych przez Primo są inne podmioty działające w ramach współpracy w celu przeprowadzenia transakcji, tj. Notariusz oraz Doradca Kredytowy.

Jak długo będą przetwarzane dane?

Dane będą przechowywane/przetwarzane:
  • jeśli dane dotyczą zawartej z Primo umowy to nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy (tj. co do zasady do 10 lat od wykonania umowy),
  • jeśli są zebrane w celu innym niż realizacja umowy, to do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

Klienci Primo mają  prawo dostępu do treści swoich danych (art.15 RODO) oraz prawo ich sprostowania (art.16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (ART. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rodo), prawo wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (tylko w odniesieniu do danych, które przetwarzane są na podstawie art.  6 ust. 1 pkt a) RODO), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
Klienci Primo mają  prawo wniesienia skargi do Organu nadzoru gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.